Ana Sınıfı Öğretim Sistemi

Maya Anaokulu eğitim programımız “Duygu, Düşünce ve Davranış” odaklı olup çocuklara yaşam becerisi kazandıran gelişimsel ve sarmal bir düzende ve öğrenen merkezlidir.

Bu nedenle öğrenme etkinliklerinde çocuklarımızın yaşantısına dayalı ve çocukların kendi bireysel hızında ilerlemesini sağlayan eğitim ortamları sunulur.

Öğrenmenin keyfini, heyecanını keşfetmelerini sağlamak, yaratıcı ve üreten, toplumsal duyarlılığı yüksek bireyler olmasını ve uzun yıllar sürecek dostluklar edinmelerini sağlamak temel amaçlarımızdandır.

Maya Anaokulunda;

çocukların güven duygusu, olumlu benlik algısı gelişimini destekleyen,

çocukların yaş, gelişim düzeyi, ilgi, gereksinim ve bireysel farklılıklarını dikkate alan,

çocukların potansiyelini açığa çıkarmayı ve yaşamsal becerileri hedefleyen,

çok yönlü gelişimi hedefleyen ve prososyal davranışları önemseyen,

çocukları bilişsel, sosyal ve duygusal yönden ilkokula hazırlayan,

çocukların farklı yollarla öğrendiklerini bilerek eğitimde oyunun gücünü kullanan bir program uygulanmaktadır.

Türkçe Dil Etkinlikleri Programı

Maya Anaokulunda uyguladığımız Türkçe Dil Etkinlikleri Programı, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine yönelik zengin ve farklı deneyimler sunar. Program Türkçeyi doğru ve güzel konuşmayı, iletişim becerilerini arttırmayı, okuma ve yazmaya ön hazırlık oluşturmayı hedeflemektedir.

Okuma Yazma alanındaki çalışmaları, Bazal Öğrenme modelini temel alan alfabemizdeki seslerle başlayan varlıklar ve onların görsel sembollerinin eşleşmesi ile başlar. Çocukların ilgileri, öğrenme stilleri, motivasyonları ve olgunluk düzeyleri dikkate alınarak hazırlanan program kapsamında eğitim ortamları düzenlenerek, çocuklarımız öncelikle ses ve sembol eşleşmesi yaparak, bedensel, kinestetik ve dokunsal oyunları içeren bireysel öğrenme odaklı okuma yazma için gerekli ön hazırlık uygulamaları yaparlar.

Matematik

Maya Anaokulunda matematik günlük yaşamın bir parçasıdır. Uzmanlar tarafında geliştirlen matematik programımız çocuklarımızın matematiksel kavramları keşfetmelerini, ifade etmelerini, tartışmalarını sağlayan bir deneyim sunar. Somut materyallere dayalı matematik programı, günlük yaşamdan nesneleri, cuisenaire çubukları, unifix küpleri, geometri tahtaları ve örüntü kalıplarının kullanılması yoluyla çocukların yaşantılar elde etmesini sağlamayı hedefler.

Disiplinler Arası Yaklaşım

Maya Anaokulunda uygulanan tematik yaklaşım ile öğrencilerimiz bir konuya ilişkin derinlemesine bilgi sahibi olma ve yaşam becerilerine ilişkin deneyim kazanma fırsatı elde etmektedirler. Anaokulu programımızda yer alan görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, ahşap, drama, bilişim teknolojileri dersleri ile ortak yürütülen tematik yaklaşımla öğrenme uygulamalarında öğrencilerimizin tüm disiplinlerde eş zamanlı olarak aynı temayı ele almaları, öğrencilerimizin yaratıcı, eleştirel ve farklı bakış açıları kazanmaları amaçlanmaktadır.

Yabancı Dil Eğitimi

Çocuklarımızın gelişimsel seviyelerine uygun görsel ve işitsel malzemeler eşliğinde, oyun ve eğlence ile çocuklar için anlamlı hale getirilmiş doğal dil öğrenme ekolojisini yaratıyoruz.

Çocuklara yabancı dil öğretiminde dil ediniminin gelişimsel süreçleriyle uyumlu temalarla, öğrenim sürecini çocuklarımız için somut ve keyifli bir deneyime çeviriyoruz.

Çocuklarımızın İngilizce öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirmelerini sağlıyor, dil öğrenme kaygısı geliştirmemeleri için öz yeterliklerini pekiştirecek dil etkinlikleri sunuyoruz.

Başarı ve merak duygusunu her an tetikleyerek öğrencilerimizin dil öğrenmeye karşı içsel motivasyon geliştirmesini sağlıyoruz.

Somut nedensellik, nesne manipülasyonu ve fiziksel etkinlikler kullanarak dilin doğasını çocuğun yaşamında görsel, işitsel ve devinsel anlamda karşılığı olan eylemlerle öğretiyoruz.

Pedagojik ve dilbilimsel özellikleri uluslararası anlamda onaylanmış, etkin dil öğretimi kitapları, kaynakları ve materyalleri kullanıyoruz.