Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Maya Anadolu Lisesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi, belirleme, izleme, değerlendirme ve geliştirme çalışmalarına yönelik hizmetleri yürütür.

Bu hizmetlerin istenilen hedeflere ulaşması için kullanılacak ölçme araçları, doküman, envanter ve teknolojik kaynakların öğrenci, veli, öğretmen ve diğer tüm paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi ve geliştirilmesini sağlar.

Ailelerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul personeline yönelik hizmet alanına uygun rehberlik etkinliklerinin düzenlenmesini ve yürütülmesini takip eder.

Rehberlik ve psikolojik danışma alanında yapılan çalışmaları değerlendirir, sonuçlarını ve gerekli bilgileri içeren geliştirici bir raporu hazır ve sonuçlara yönelik, öğrenci, veli ve öğretmenlerimize bilgi aktarımında bulunur.

Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesini sağlar.

Amacımız

Maya Anadolu Lisesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alarak, benlik algısı sağlayan, kendini tanıyan, çevresine uyumlu, iletişim becerilerine sahip Ve doğaya duyarlı olumlu davranış geliştiren bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İlkelerimiz

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, bireysel farklılıkları esas alır.

Hizmet alınmasında gönüllülük esastır.

Mizaç temelli rehberlik modeli kullanılmaktadır.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri tüm okul paydaşlarına açık bir hizmettir.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireye ve bireysel farklılıklara saygı esastır.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde gizlilik esastır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmet Alanları

Öğrenciye Yönelik Hizmetlerimiz

Oryantasyon hizmetlerinin sunulması,

Rehberlik hizmet alanlarının ve servisinden nasıl yararlanılacağının paylaşılması,

Önleyici rehberlik kapsamında ‘’Gelişim Dönemleri’’, ‘’Akran Baskısı’’ , ‘’Teknoloji Kullanımı’’, ’’İletişim Becerileri’’ ve eğitim öğretim sürecinde ihtiyaca yönelik odak grup, seminer, sunum gibi hizmetler verilecektir.

Öğrenme Stilleri, Mesleki Eğilim belirleme, Kendini Değerlendirme ve ihtiyaca yönelik diğer envanterlerin uygulanması ve dönütlerin verilmesi yürütülen çalışmalar arasındadır.

Kariyer gelişimine uygun gezi, gözlem seminer ve sunumların yapılması, rehberlik panolarının güncel gelişmeler doğrultusunda sürekli yenilenmesiyle düzenli bilgi akışı sağlanmaktadır.

Mesleki rehberlik kapsamında çeşitli meslek gruplarından uzmanların okulumuza daveti ile gerçekleştirilen kariyer günlerinin planlanmaktadır.

Bilgilendirme amaçlı dergi, yazı, bülten paylaşımı.

İhtiyaca yönelik olarak yürütülen diğer rehberlik çalışmaları;

      - Mesleki eğilim belirleme envanteri

      - Zaman yönetimi

      - Verimli ders çalışma

      - Kendini değerlendirme envanteri

      - Dikkat dağınıklığı

      - Hedef belirleme

      - Motivasyon

      - Mizaç envanteri

      - Alanlar-Alan seçimi

      - Güncel üniversite sınav sistemi

      - Tercih dönemi

      - Sağlıklı yaşam ve Bağımlılık

      - Kime göre ben neyim envanteri

      - Öfke kontrolü

      - İhmal ve istismardan korunma

      - Rehberlik ihtiyaçları belirleme envanteri

      - Risk haritası

      - Sınav stresi çalışmaları

      - Üniversite tanıtım gezileri

Velilere Yönelik Hizmetlerimiz

Oryantasyon hizmetlerinin sunulması,

Rehberlik servisinden nasıl yararlanılacağı ile ilgili bilgiler sene başı veli tanışma toplantısında paylaşılmaktadır.

Önleyici rehberlik kapsamında ‘’Gelişim Dönemleri’’, ‘’Akran Baskısı’’ , ‘’Teknoloji Kullanımı’’, ’’İletişim Becerileri’’ ve eğitim öğretim sürecinde ihtiyaca yönelik odak grup, seminer, sunum gibi hizmetler verilecektir.

Öğrenme Stilleri, Mesleki Eğilim belirleme, Kendini Değerlendirme ve ihtiyaca yönelik diğer envanterin uygulanması ve dönütlerin verilmesi yürütülen çalışmalar arasındadır.

Kariyer gelişimine uygun gezi, gözlem ve sunumların yapılması,

Bilgilendirme amaçlı dergi, yazı, bülten ve uygulanan envanterlerin sonuçlarının paylaşımı yapılmaktadır.

Öğretmenlere Yönelik Hizmetlerimiz

Öğretmenlerimizle sene başında özel durumu olan öğrencilerimizin (dikkat ve özel müdahale gerektiren hastalıklar, anne-baba vefat ve buna bağlı yas durumu, bilinmesi gereken özel hassasiyetler…) özel olmayan genel bilgileri paylaşılmaktadır.

Mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma servisinin konu alanlarından ihtiyaca göre paylaşımlarda bulunulması. Sunum , odak grup çalışması gibi.(özel öğrenme güçlüğü, gelişim alanları özellikleri, hiperaktivite, olumlu sınıf ortamı oluşturma,davranış değişikliği, davranım bozuklukları gibi…)

Sunumlar, grup çalışmaları gibi alanlarda disiplinler arası dayanışma içerisinde öğretmenlerimizle iş birliği içinde çalışılmaktadır. Örneğin; Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılık çalışmaları Biyoloji Zümresi ile İletişim Becerileri çalışmaları Edebiyat Zümresi ile vb. yürütülmektedir.

Özel öğrenme güçlüğü, gelişim alanları özellikleri, hiperaktivite, olumlu sınıf ortamı oluşturma, davranış değişikliği, davranış bozuklukları gibi özel donanım gerektiren konular hakkında ilgili öğretmenlere bilgi aktarımı sağlanmaktadır.

Bilgilendirme amaçlı dergi, yazı, bülten paylaşımı,

Sınıflarda yapılacak rehberlik hizmetlerine yönelik çalışmaların dijital ortamda hazırlanarak paylaşılması,

Yürütülecek çalışmalara yönelik belirleme ,izleme- değerlendirme ve geliştirme çalışmaları için zamanı süreç içerisinde belirlenecek toplantıların yapılması,

Olumlu okul iklimi oluşturmak için öğretmenlerle gerekli çalışmaların yapılması,

Öğrencilerin akademik gelişimin belirlenmesi , izlenmesi-değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için işbirliği yapılması.